พิธีมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี2561

25 มกราคม 2562

สำนักงานมหาวิทยาลัย

พิธีมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากกองทุนอธิการบดี ประจำปี2561

พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ประจำปี2561

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ในปี2561

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี2561

พิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่