นักวิจัย มช. พัฒนาวิธีการปรับปรุงสมบัติของฟิล์มโลหะออกไซด์จากการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการสปาร์ก สามารถต่อยอดสู่การสร้างเซนเซอร์อื่นๆ ในอนาคต

1 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

          ทีมนักวิจัย ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ ผศ.ดร.อรวรรณ วิรัลห์เวชยันต์ ผศ.ดร. วีระเดช ทองสุวรรณ และ ดร.โพธิ์ศักดิ์ ทิพย์โพธิ์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก ได้ร่วมกันศึกษาวิธีการปรับปรุงสมบัติต่างๆ ของฟิล์มโลหะออกไซด์จากการสังเคราะห์ด้วยกระบวนการสปาร์ก โดยวิธีต่างๆ ได้แก่ การใช้สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและแสงยูวี เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์จากงานวิจัย พบว่า ฟิล์ม Fe2O3 ที่การสังเคราะห์โดยกระบวนการสปาร์กภายใต้สนามแม่เหล็กมีสมบัติต่างๆ ที่ดีขึ้น เมื่อนำไปใช้งานเป็นเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้น พบว่า มีการตอบสนองต่อความชื่นได้ดี และความไวในการตรวจจับเท่ากับ 0.33 วินาที

ผลสัมฤทธิ์ในงานวิจัยดังกล่าวเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานของฟิล์มโลหะออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้จากกระบวนการสปาร์กในด้านเซนเซอร์ ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดทางอุตสาหกรรมหรืองานวิจัยในการสร้างเซนเซอร์อื่นๆ ต่อไปในอนาคตได้

ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร RSC Advances (Q1 ISI/Scopus, Impact Factor 4.036) Published: Jan 2022
สามารถอ่านงานวิจัยได้ที่ https://doi.org/10.1039/D1RA07490C

แกลลอรี่