ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี คณะการสื่อสารมวลชน และครบรอบ 58 ปี

27 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณศิริญาณีย์ สารชัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี คณะการสื่อสารมวลชน และครบรอบ 58 ปี การก่อตั้งภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง Learning Space ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565  
แกลลอรี่