อบรมห้องเรียน Gifted Computer โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

6 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียนในห้องเรียน Gifted Computer ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานในการพัฒนาแอพพลิเคชัน และ เรียนรู้กระบวนการสร้างเกมเบื้องต้น และเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเป็นการพัฒนากำลังคนเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล โดยมี อาจารย์ ดร.เจนจิรา ใจมั่ง และ อาจารย์ ศุภรา กรุดพันธ์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่