วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักเรียนในโครงการ "Gifted School & Pre College 2021"

25 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาด้านเทคโนโลยีและมนุษยศาสตร์ เพื่อเปิดประสบการณ์เรียนใน ระดับมหาวิทยาลัย ค้นหาสาขาวิชาที่ตัวเองชอบ เรียนรู้ทฤษฎี และฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยโดยทีมคณาจารย์ที่มากประสบการณ์ในโครงการ "Gifted School และ PRE College 2021"

โครงการ Gifted School วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
โครงการที่ส่งเสริมผู้มีพรสวรรค์ และความชื่นชอบในด้านเทคโนโลยีได้มาเปิดประสบการณ์เรียนในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหาสาขาวิชาที่ตัวเองชื่นชอบ เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยโดยทีมคณาจารย์ที่มากประสบการณ์ สามารถนำผลการเรียนแนบใน portfolio เพื่อยื่นสมัครใน TCAS รอบที่ 1 ได้

คุณสมบัติ : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เหมาะสำหรับน้องที่กำลังค้นหาตัวเองในการศึกษาต่อทางด้านสายเทคโนโลยี ในระดับปริญญาตรี
ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 18,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 งวด)
เริ่มเรียนวันที่ 29 สิงหาคม 2564 – 9 มกราคม 2565
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น – 16.00 น
เรียน 4 วิชา วิชาละ 5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 120 ชั่วโมง

โครงการ Pre College วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
โครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเก็บคะแนนและเกรดเพื่อเทียบโอนในระดับปริญญาตรีได้จริง
ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 16,000 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 งวด)
เริ่มเรียนวันที่ 29 สิงหาคม 64 – 9 มกราคม 65
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น – 16.00 น
เรียนวิชาทั่วไป 2 วิชา วิชาละ 5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง
เรียนวิชาเฉพาะสาขา 1 วิชา วิชาละ 8 วัน วันละ 6 ชั่วโมง
รวมทั้งหมด 108 ชั่วโมง

กิจกรรมพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ อาทิ

  • กิจกรรมศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัส และรู้ลึกเกี่ยวกับการทำงานในสายอาชีพทางด้านเทคโนโลยี
  • กิจกรรมอบรมการสร้าง Portfolio เพื่อประกอบการเข้าสมัคร TCAS รอบที่ 1
  • กิจกรรมเข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษารุ่นพี่แบบ exclusive
  • กิจกรรมงานเลี้ยงปิดค่ายพร้อมมอบเกียรติบัตร และกิจกรรมอีกมากมาย

****ทั้งนี้นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใหม่ล่าสุด !! Gifted School คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรียนรู้วิชาพื้นฐานของคณะมนุษยศาสตร์ ที่จะทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะของการสื่อสารและพัฒนากระบวนความคิดในเชิงวิเคราะห์

คุณสมบัติ : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เหมาะสำหรับน้องที่กำลังค้นหาตัวเองในการศึกษาต่อทางด้านมนุษย์ศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี
ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 16,500 บาท (สามารถแบ่งจ่ายได้ 2 งวด)
เริ่มเรียนวันที่ 29 สิงหาคม 2564 – 9 มกราคม 2565
เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น – 16.00 น
เรียน 4 วิชา วิชาละ 5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 120 ชั่วโมง

**สิทธิพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Gifted อาทิ

  • สามารถใช้ Portfolio ประกอบการยื่นสมัครในระบบ TCAS รอบที่ 1 ของคณะมนุษยศาตร์ ได้แก่ภาควิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาปรัชญา ภาควิชาประวัติศาสตร์ และภาควิชา BA Humanities & Sustainability (BAHS) (*หมายเหตุ ผู้ประสงค์จะยื่น Portfolio ในภาควิชาภาษาอังกฤษ จะต้องเลือกทำกิจกรรมในวิชา public speaking เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น!)
  • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการสร้าง Portfolio เพื่อประกอบการเข้าสมัคร TCAS รอบที่ 1
  • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะพร้อมสัมผัสประสบการณ์จริงบนเวที TED TALKS
  • สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงปิดค่ายพร้อมมอบเกียรติบัตร และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม


แกลลอรี่