หน่วยสารบรรณ งานบริหารทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม “การจัดการข้อมูลการประชุมบนระบบ CMU E-meeting” สำหรับเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบโดเมนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยสารบรรณ งานบริหารทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม “การจัดการข้อมูลการประชุมบนระบบ CMU E-meeting” สำหรับเตรียมความพร้อมในการใช้ระบบโดเมนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ โดยมี คุณศิริญาณีย์ สารชัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ดูแลระบบการประชุม จำนวน 38 กลุ่มการประชุมประจำหน่วยงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=60 

แกลลอรี่