การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาพยาบาล" ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10 กรกฎาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล รองคณบดีด้านบริหารและบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลองค์กร (ผ่าน Zoom) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ร่วมการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาพยาบาล" กับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย วัฒนสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและบุคลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร สมานกสิกรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ และคณาจารย์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567
.
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาพยาบาล มุมมองการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาพยาบาล เส้นทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยี VR เพื่อการศึกษาพยาบาล โดยผู้เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าวได้ทดลองใช้งาน VR ที่ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การวัดแรงดันในหลอดเลือดดำส่วนกลาง การดูแลเด็กป่วยที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ และ การทำคลอด (การเตรียมตัวและอุปกรณ์ การเตรียมผู้คลอด การทำคลอดในรูปแบบต่าง ๆ การทำคลอดรก การดูแลทารกแรกเกิด การเย็บแผล)

แกลลอรี่