CMUBS จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการพร้อมนำบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเยือนสถาบันการศึกษาเครือข่าย TRBS NET ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

18 เมษายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 3 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเยือนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา เครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business School Network : TRBS NET) โดยเยี่ยมชมศูนย์ EEC NET : Tourism Innovation Lab เพื่อศึกษาหน่วยปฏิบัติการ Travel Consulting Lab, Hotel Lab, Culinary Lab, Spa & Wellness Lab, Airline Service Lab และ Co-Experience Lab พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ร่วมกันระหว่างบุคลากร โดยในวันที่ 4 - 5 เมษายน 2566 ได้มีการสัมมนาทางวิชาการเพื่อการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ณ โรงแรม The Tide Resort จ.ชลบุรี โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 40 คน ซึ่งนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ในการทำงาน กระตุ้นให้เกิดแนวคิดและไอเดียใหม่ๆ ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้เป็นอย่างดี ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่