สำนักงานวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ศึกษาดูงานสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 มีนาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

สำนักงานวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ศึกษาดูงานสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 คณะบุคลากรสำนักงานวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย หน่วยการเงินและบัญชี หน่วยพัสดุ หน่วยอาคารสถานที่และยานพานะ และหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าศึกษาดูงานสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานในด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน และการพัฒนาระบบงานออนไลน์ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการเพิ่มขีดสมรรถนะและขับเคลื่อนวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ จันทร์หอม รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน คณะวิจิตรศิลป์ กล่าวต้อนรับ และคุณสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง เลขานุการคณะวิจิตรศิลป์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคณะฯ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่