วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ ในหัวข้อ แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนหนังสือราชการ

5 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ ในหัวข้อ แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนหนังสือราชการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง ICB1102 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติการ ได้ทบทวนแนวปฏิบัติ หลักการเขียนหนังสือราชการ การใช้ภาษาทางราชการ และแนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะวัน จันทราภานนท์ เลขานุการคณะการสื่อสารมวลชน และว่าที่ ร.ต.พลทรรปณ์ มัทธิว อดิศัยตรี เอกภาพ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ มีบุคลากรสายปฏิบัติการเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน
แกลลอรี่