งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ จัดอบรมเครือข่ายจิตอาสานักศึกษาเพื่อสอดส่องดูแลสุขภาวะทางจิตแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

7 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเครือข่ายจิตอาสานักศึกษาเพื่อสอดส่องดูแลสุขภาวะทางจิตแบบเพื่อนช่วยเพื่อน “แอคบาเพื่อนเราไม่ทิ้งกัน” ประจำปี 2566 โดยให้ความรู้แก่เครือข่ายอาสาสมัครนักศึกษาด้านสุขภาวะทางจิตจำนวนกว่า 40 คน ในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการสอดส่องดูแลสุขภาวะทางจิตเบื้องต้นระหว่างกลุ่มเพื่อนนักศึกษาเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติดูแลพร้อมให้คำแนะนำเพื่อนนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการดูแลอย่างถูกวิธีต่อไป

ทั้งนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการปรึกษาและจิตวิทยาวัยรุ่น คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณณัฐกฤตา วีระสมิทธิ์ นักจิตวิทยา งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษาฯ และ อ.ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง อาจารย์จากภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมี ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมการอบรม ณ ห้อง BAB 1321 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นต่อเนื่องอีก 4 ครั้ง ในวันที่ 6, 13, 20 และ 27 กันยายนนี้ เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาด้านสุขภาพจิตที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของนักศึกษา
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่