E-Commerce แบบใช้ Social Commerce กับเว็บสำเร็จรูป รร. สังกัด อบจ.เชียงใหม่

16 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “E-Commerce แบบใช้ Social Commerce กับเว็บสำเร็จรูป” สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปให้กับ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกร สันติโรจนกุล อาจารย์ภูษิต ก้อนสุรินทร์ และอาจารย์พงษ์ตะวัน แสงสว่าง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนจากโรงเรียนแม่อายวิทยาคม โรงเรียนบ้านศาลา และโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็กโอกาสนี้ คุณ วรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่