นักศึกษาแมสคอม มช. รับรางวัลชมเชยระดับประเทศประกวดแผนการตลาด “Milketing”

8 กุมภาพันธ์ 2562

คณะการสื่อสารมวลชน

     องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดโครงการ Workshop ประกวดแผนการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค ปีที่ 3 “Milketing การตลาดต่อยอด “นมไทย-เดนมาร์ค” Form Gen Z to Gen X” และประกวดทีมเชียร์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีการจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนคว้ามาได้ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชมเชยระดับประเทศและรางวัลชมเชยการประกวดทีมเชียร์ รับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรจากโครงการ


     รายชื่อผู้ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศจำนวน 4 คน มีดังนี้
     1. นางสาวปอวัลย์ อินทรสมใจ รหัสประจำตัวนักศึกษา 581810148
     2. นายกรวีร์ เปลี่ยนศรี รหัสประจำตัวนักศึกษา 581810004
     3. นายณภัทรชัย รีทาศรี รหัสประจำตัวนักศึกษา 581810070
     4. นายวัชรพงษ์ พรมมี รหัสประจำตัวนักศึกษา 571610291
     โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิชา ตรีโรจนานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

     ดูข้อมูลและภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Thai-DenmarkWorkshop 

แกลลอรี่