CAMT จัดอบรม mBlock โรงเรียนรังษีวิทยา

14 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมการเขียนโปรแกรมพื้นฐานในหัวข้อ mBlock ให้แก่นักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมผ่าน mBlock และต่อยอดการเรียนรู้สู่การพัฒนาเกม อีกทั้งยังฝึกประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หุ่นยนต์ทำงานตามจินตนาการ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้มาต่อยอดในชีวิตปะจำวัน โดยมีอาจารย์ ดร.ศุทธินี สวัสดิ์ซิตัง อาจารย์ประจำหลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
แกลลอรี่