ต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย อาจารย์ประจำสาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนยฯ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย รองผู้อำนวยการ และทีมศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์ นักวิจัย ที่เข้าร่วมกิจกรรม The BCG Initiative @CMU MAE HIA ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการบูรณาการศาสตร์ความรู้ที่หลากหลาย เกิดงานวิจัยมุ่งเป้า และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่าน CMU BCG Platform 
แกลลอรี่