คณบดีรับมอบชุดตรวจ ATK จากชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

29 ตุลาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบชุดตรวจ ATK จากชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้น้อง ๆ นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ตรวจก่อนฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
แกลลอรี่