งาน Europe-Chiang Mai Connect เพื่อเสนอผลงานต่อคณะทูตจากสหภาพยุโรป 18 ประเทศ

8 ธันวาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล ช่วยงานด้านวิเทศสัมพันธ์และงาน และรองศาสตราจารย์ ดร. ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ผอ. ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา เข้าร่วมงาน Europe-Chiang Mai Connect เพื่อเสนอผลงานต่อคณะทูตจากสหภาพยุโรป 18 ประเทศ ที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ Smart Agriculture for Better Life: A Vision และเสนอสินค้าที่เป็น Core Competency ของคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ข้าว ปทุมมา น้ำผึ้งชันโรง โปรตีนจิ้งหรีด ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

แกลลอรี่