ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหิดล

30 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


               รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการพลังงานทดแทนระบบผลิตฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่