คณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมบรรยายและประชุมปฎิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน Business Intelligence (BI) และ Data Model เกี่ยวกับระบบราง ณ สถาบันวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กระทรวงคมนาคม

24 มีนาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 คณะอาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ อาจารย์ ดร. อนิวัตติ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล อาจารย์ ดร. ศรณย์เศรษฐ์ โสกันธิกา และอาจารย์จุฑารัตน์ ฉัตรศิริกุล ได้เป็นวิทยากรบรรยาย และประชุมปฎิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน Business Intelligence (BI) และ Data Model เกี่ยวกับระบบราง ณ สถาบันวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กระทรวงคมนาคม ในการนี้ทางคณะผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญจากทางสถาบันฯ นำโดย ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.พิณทิพย์ วัชโรทัย ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมฟังการบรรยาย และประชุมเชิงปฎิบัติการดังกล่าว โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุม และแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งนี้มาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบรางเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย นวัตกรรม และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบราง ตลอดจนเพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์งานวิจัยร่วมกันเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรฐาน และบุคลากรทางด้านระบบรางของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
แกลลอรี่