สัมมนาเชิงลึก “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว”

13 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
จัดอบรม “หลักสูตร BIO-CIRCULAR-GREEN เศรษฐกิจใหม่ ใกล้ตัว”
สร้างนวัตกรรมธุรกิจและความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนสู่ BCG กับโครงการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมธุรกิจ MSME ด้วย BCG (BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY)

ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.30-16.00 น. ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ต เชียงใหม่
รับสมัครผู้ประกอบการ MSME นักพัฒนาธุรกิจ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และผู้ที่สนใจ BCG Economy อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 ก.ค. 2566 ลงทะเบียนคลิ๊ก https://cmu.to/BCG

ประโยชน์ที่ผู้อบรมจะได้รับ
- เรียนรู้หลักคิด BCG ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร
- จุดประกายโอกาสทางการเงินและการตลาดใหม่ๆ ในเส้นทางนโยบาย BCG
- สร้างมูลค่า ลดต้นทุนจากทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยหลักการออกแบบหมุนเวียน (Circular Design)
- การเข้าสู่ Platform SME one ID ของ สสว.และการสนับสนุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
- ประกาศนียบัตรการรับรองการเข้าอบรม

แกลลอรี่