ก้าวอีกขั้นกับความสำเร็จ 2 ผลงานกลุ่มกิจกรรมคุณภาพ (QCC) คณะบริหารธุรกิจ เข้ารอบชิงชนะเลิศ Thailand Quality Prize 2023

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

ร่วมยินดีกับ 2 ผลงานกลุ่ม QCC คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มเลขานุการภาควิชาและเลขานุการโครงการฯ และกลุ่ม AccBA ปังปุริเย่ ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ Thailand Quality Prize 2023 ประเภท New Born หลังจากผ่านการตรวจผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา นับเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นของความสำเร็จที่บุคลากรคณะบริหารธุรกิจได้เสนอแนวคิดการพัฒนางานในองค์กร จนสามารถทะลุเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการประกวดผลงาน QCC ในระดับประเทศได้ ทั้งนี้ การประกวดในรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2566 ณ แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยกลุ่ม QCC ของคณะบริหารธุรกิจมีกำหนดการนำเสนอในช่วงบ่ายของวันสุดท้าย

สำหรับ QCC หรือ Quality Control Circle ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการ ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปรับปรุงงานที่ตนเองรับผิดชอบ จนนำไปสู่การพัฒนางานและองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ฝึกการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำเสนอผลงานได้ด้วยความภาคภูมิใจ

คณะบริหารธุรกิจได้สนับสนุนการนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้กับการดำเนินงานของคณะอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่อย่างไม่สิ้นสุด รวมถึงยังเป็นการช่วยพัฒนางานและองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคณะบริหารธุรกิจจัดให้มีการอบรมและเปิดโอกาสให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากร เพื่อนำหลักการและทฤษฎี QCC มาปรับใช้แก้ปัญหาในการทำงานจริง พร้อมต่อยอดคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นส่งเข้าประกวดเพื่อขยายผลในวงกว้างต่อไป
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่