นักศึกษา CMUBS และทีม คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัล Popular vote ในการแข่งขันโครงการ Startup Thailand League (STL 2021) ระดับประเทศ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ จากทีมเข้าแข่งขันทั่วประเทศกว่า 400 ทีม 40 มหาวิทยาลัย

20 ตุลาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับทีมErythro Sed จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันโครงการ Startup Thailand League (STL 2021)ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งสมาชิกในทีมประกอบด้วย

• นางสาวธัญชนก อินต๊ะ ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ

• นายทักษ์ดนัย จำรัส คณะเทคนิคการแพทย์

• นางสาวรัตนา ก๋องต๊ะ คณะเทคนิคการแพทย์

โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นำเสนอในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์เลือดเทียมสำหรับควบคุมคุณภาพ (QC) ของเครื่องวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (ESR) และตรวจประเมินความชำนาญของผู้ปฏิบัติการในการตรวจ ESR”

และขอแสดงความยินดีกับทีม SK1 Film ที่ได้รับรางวัล Popular Vote ซึ่งสมาชิกในทีมประกอบด้วย

• นางสาววิลาสินี บุญเย็น ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

• นายวรายุส กันธิยะ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

• นางสาวกมลวรรณ เตชัย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

• นางสาวมิ่งกมล ดวงรินทร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

• นางสาวปานเนตร ลีลา ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โดยมี ศ.ดร.สุฐพัศ คำไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นำเสนอในหัวข้อ “ฟิล์มบรรจุภัณฑ์บริโภคได้ (Edible film) จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร”

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัล และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมที่เข้าแข่งขัน
ข้อมูลโดย : https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs_18-10-2021
แกลลอรี่