หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค นำคณาจารย์สังกัดคลินิกสุกร ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค และนักศึกษา ให้การต้อนรับอำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 กรมปศุสัตว์

11 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค นำคณาจารย์สังกัดคลินิกสุกร ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค และนักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 กรมปศุสัตว์ พร้อมคณะทำงาน และ สพ.ญ.วิจิตรา อนุกูล หัวหน้ากลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง กรมปศุสัตว์ ในโอกาสเข้าให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการตรวจโรคอหิวาต์สุกรในห้องปฏิบัติการ พร้อมวางแผนเตรียมการเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ก่อนลงพื้นที่เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ของผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 ร่วมกัน เนื่องจากพื้นที่ตำบลสะเอียบมีความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารสัตว์ ตลอดจนมีปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ที่เหมาะกับการเลี้ยงสุกร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565  ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่