CAMT จัดอบรม Coding with Micro:bit รร.เซนต์นิโกลาส

14 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

          วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมการเขียนโปรแกรมพื้นฐานในหัวข้อ Coding with Micro:bit ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเซนต์นิโกลาส ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร English Program ในโครงการ Alpha Academy เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมผ่านการควบคุมไมโครบิต และต่อยอดการเรียนรู้สู่การพัฒนาเกม อีกทั้งยังฝึกประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคำนวณ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมี อาจารย์ ดร.พรธิดา แก้วกมล อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

แกลลอรี่