MDRI ร่วมหนุนเยาวชนและพลเมืองบ้านดงหลวง เวียงหนองล่อง เพื่อให้เป็นต้นแบบพลเมืองดนตรีพื้นเมืองเวียงหนองล่องลำพูนสร้างสรรค์

13 พฤศจิกายน 2566

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

ดร. เผชิญวาส  ศรีชัย นักวิจัยสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ดำเนินการจัด โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองลำพูนอย่างยั่งยืน  โดยจัดกิจกรรม “การส่งเสริมพลเมืองสร้างสรรค์และเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ในจังหวัดลำพูนด้วยกระบวนการเชิงสร้างสรรค์ภายใต้มรดกทางวัฒนธรรมล้านนา : พลเมืองดนตรีพื้นเมืองเวียงหนองล่องลำพูนสร้างสรรค์”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาพลเมืองดนตรีพื้นเมืองเวียงหนองล่องลำพูนสร้างสรรค์จะทำให้พลเมืองเหล่านี้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ อาจทำให้พื้นที่รอบนอกของจังหวัดลำพูน ได้รับโอกาสและช่องทางที่จะอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของพื้นที่ ทำให้เกิดความสร้างสรรค์ในอีกมิติหนึ่งเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำพูนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเยาวชนและพลเมืองดนตรีพื้นเมืองเวียงหนองล่องลำพูน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสิ้น 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา ณ ศาลาวัดบ้านดงหลวง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากโครงการ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองลำพูนอย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 #SDGs4, #SDGs8, #SDGs10 #CTRD #MDRI #CMU

 

แกลลอรี่