คณะผู้บริหาร CMUBS เดินหน้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย (BSNT) ครั้งที่ 2/2566

4 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย (BSNT) ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ โรงแรมบายาสิตา@KKU มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือการจัดทำแผนการดำเนินงานของเครือข่าย BSNT แนวทางการบริหารงาน รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษา รวมถึงด้านงานวิจัยและการประกันคุณภาพ เตรียมยกระดับความสามารถของกลุ่มเครือข่ายทางบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยในประเทศไทยต่อไป

สำหรับเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย (BSNT) เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจทั่วประเทศ จำนวน 10 แห่ง เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งประกอบด้วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมุ่งแบ่งปันประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ระหว่างกัน พร้อมเสริมสร้างสมรรถนะของสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่