สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

27 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารระดับคณบดี/หัวหน้าส่วนงาน/รองหัวหน้าส่วนงาน/ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าภาควิชาและหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา และรองหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่เทียบเท่าภาควิชา เลขานุการส่วนงาน ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สำนักงานในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย กว่า 400 คน ร่วมการสัมมนาฯ ระหว่างวันที่  27-28 พฤษภาคม 2566  ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี อ.เมือง จ.เชียงราย
.
การสัมมนาผู้บริหาร ประจำปี 2566 นั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการบริหารมหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มาแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน และเพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ให้สามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อนแผนงานร่วมกัน มหาวิทยาลัยจึงได้ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติไปยังส่วนงานในรูปแบบของหัวข้อยุทธศาสตร์ 13 หัวข้อ (Agenda) เกิดการบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุผลสำเร็จ ต่อไป
แกลลอรี่