การใช้งานระบบลงเวลาปฎิบัติงาน กรณี Work from Home โดยใช้ CMU Account

23 มีนาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563  และให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทำงานโดยการ Work from Home ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 นั้น เพื่อรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้จัดทำระบบลงเวลาปฎิบัติงาน กรณี Work from Home โดยใช้ cmu account 

ส่วนงานใดประสงค์ใช้การลงเวลา Work from Home โดยใช้ CMU Account สามารถสอบถามได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่