อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award ประจำ 2564-2565

12 ตุลาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

                 ผศ.ดร.อิสสระ ปะทะวัง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award ประจำ 2564-2565 ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จากผลงาน "พันธุศาสตร์ระดับเซลล์" ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
.
TTF Award เป็นรางวัลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบเพื่อประกาศเกียรติคุณผลงานวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาต่าง ๆ และสนับสนุนนักวิชาการไทยให้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่า เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเอื้อประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป
อ่านประกาศ
> https://research.tu.ac.th/ttfbookawards
.
FUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier
#SCICMU #BeFUNtotheFrontier
แกลลอรี่