กิจกรรมยกระดับและจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ไผ่สู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ (Contemporary Lifestyle Glulam Bamboo) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่วิถีไผ่ (Bamboo City)

27 กรกฎาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ คำแก้ว อาจารย์ภูมิ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ พร้อมทีมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ร่วมกับบริษัท เนฤมิต จำกัด และบริษัท เจอราร์ด คอลเลคชั่น จัดกิจกรรมยกระดับและจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ไผ่สู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ (Contemporary Lifestyle Glulam Bamboo) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่วิถีไผ่ (Bamboo City) เพื่อเสนอต่อศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม งบประมาณประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่อัด ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชน สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์และผสมผสานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์กับวัสดุที่หาได้ง่ายในแต่ละท้องถิ่นอย่างเช่นไม้ไผ่ โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการอัดไผ่ และนำมาออกแบบพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ พร้อมขยายโอกาสทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ โดยร่วมกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน เชียงราย ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาพัฒนาและจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการดึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่นมาประยุกต์กับการใช้เทคนิคการอัดไผ่ เน้นระบบถอดประกอบและการออกแบบที่ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศและมีความสะดวกต่อการจัดส่งสินค้า ซึ่งการจัดทำต้นแบบนี้คณะทำงานได้จัดเก็บข้อมูลการผลิต การประกอบ และเทคนิคสำคัญในการผลิตส่งมอบให้เป็นตัวต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ทางวิสาหกิจชุมชนนำไปพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคตต่อไป
แกลลอรี่