มช. รับสมัคร TCAS รอบที่ 1 จำนวน 3,531 ที่นั่ง

1 พฤศจิกายน 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ รับสมัครนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษ ตามคุณสมบัติที่คณะ/สาขาวิชากำหนด จำนวน 268 รหัสโครงการ รวมจำนวนรับ 3,531 ที่นั่ง โดยแบ่งโครงการที่รับสมัครเป็น 3 ประเภท คือ โครงการที่ดำเนินการโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล ประกอบด้วย การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน และโครงการพิเศษ รับสมัครในวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2565 ส่วนโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ และโครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ของคณะหรือหน่วยงานที่เปิดรับสมัคร

ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการตามที่ระบุไว้ และสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 อันดับการเลือก (1 รหัส-คณะ-สาขาวิชา) ยกเว้นการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์เลือกได้ 2 อันดับการเลือก (2 รหัส-คณะ-สาขาวิชา)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0 5394 8915-19
แกลลอรี่