หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CMUBS บูรณาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง จัดกิจกรรม Action Learning นำเสนอผลงานแนวทางแก้ปัญหาทางการตลาดสำหรับธุรกิจ

18 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 3 กันยายน 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) จัดกิจกรรม Action Learning นำเสนอผลงานแนวทางแก้ปัญหาทางการตลาดสำหรับธุรกิจ บูรณาการองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด กลยุทธ์ หลักการออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูลทางการตลาด ฯลฯ ภายใต้กระบวนวิชาการวิเคราะห์ทางการตลาด (Marketing Analytics) พร้อมเชิญคุณณัฐภูมิ ทักษ์ธนาคม General Manager ถูกดี เฟอร์นิเจอร์, คุณปฏิพาน ศิริวงศ์มงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเค แอร์คอน จำกัด, คุณชมพูนุช รัตนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโคเคม นอร์ทเทิร์น จำกัด, คุณรัตนพล ธรรมลังกา หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อันยองกริล และ คุณธิดารัตน์ สร้อยแก้ว ผู้จัดการธุรกิจเสริมความงาม นวัตกรรมใหม่ C square เครือข่ายบริษัทเอกชนผู้ให้โจทย์วิเคราะห์ทางการตลาด ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานกลุ่มนักศึกษา ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำเสนอผลงานเพื่อแสดงความสามารถของนักศึกษาในการนำองค์ความรู้จากการเรียนตลอดปีการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางการตลาดเพื่อขยายผลสู่การดำเนินงานในธุรกิจจริง ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่