หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ ร่วมการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ...

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ... ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีตัวแทนที่ทำงานด้านผู้สูงอายุ คือ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมวิพากษ์ในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุดังกล่าว โดยมี นางไพวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีคนเข้าร่วมวิพากษ์ จำนวนกว่า 200 คน ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 
แกลลอรี่