อบรมเชิงปฏิบัติการ “The Sandbox Metaverse” โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

14 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Metaverse ด้วย The Sandbox สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลยี ผ่านแพลตฟอร์มเกม The Sandbox Metaverse ซึ่งเป็นการสร้างและออกแบบเกมในรูปแบบ 3D ที่สามารถเสริมสร้างประสบการณ์การเล่นเกม การกำหนดทิศทางของเกม หรือ การนำเสนอพื้นที่ในโลกเสมือนได้อย่างอิสระ โดยมี อาจารย์ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลเกม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่