การอบรม "Human Subject Protection & Good Clinical Practice" ผ่านระบบ Zoom Meeting

10 มิถุนายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

งานบริหารงานวิจัย คณะแพทย์ มช. ร่วมกับชมรม FERCIT ขอเชิญชวน
(1) กรรมการจริยธรรมการวิจัย
คณะแพทย์/คณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
(2) อาจารย์/นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย/นักศึกษา คณะแพทย์ มช.
เข้าร่วมการอบรม "Human Subject Protection & Good Clinical Practice" ผ่านระบบ Zoom Meeting
ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564

สามารถลงทะเบียนได้จาก QR code บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
รับจำนวนจำกัด 250 ท่าน
แกลลอรี่