อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ICMAT2019 ที่สิงคโปร์

2 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ สกุลเสริมสุข อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (The best poster) ในงานประชุมวิชาการ 10th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT2019) ระหว่างวันที่ 23-28 มิถุนายน 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จากผลงานวิจัย เรื่อง “Realization of the Graphene/Defective Graphene Micro Ribbon Array Fabricated by Laser Scribe” 
แกลลอรี่