การฝึกอบรมปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ความสำคัญ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พระราชดำริ แนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ความหมายของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของการฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปรัชญาการสร้างนักอนุรักษ์ วิธีการดำเนินงานและการบริหารจัดการเรียนรู้งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น การบริหารและการจัดการเรียนรู้ต่างๆ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
แกลลอรี่