คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์ มช.

27 มีนาคม 2567

คณะแพทยศาสตร์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์ มช. ในด้านการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานอย่างชื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรม และความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเน้นนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีแก่นักศึกษา และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มช. ทุกระดับ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่