วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารของวัฒนธรรมยุโรป (European Dining Etiquette) ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED Program)

31 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล


วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช.ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารของวัฒนธรรมยุโรป (European Dining Etiquette) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานานาชาติในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมยุโรป และมารยาทในสังคมยุโรปผ่านการรับประทานอาหาร โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณนพดล บุญขาว ผู้จัดการห้องอาหารตะวัน โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องมารยาทการรับประทานอาหารของวัฒนธรรมยุโรป ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษานานาชาติ คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 36 คน
แกลลอรี่