สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ร่นวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 (ครั้งที่ 57) จาก วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เป็น วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ร่นวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 (ครั้งที่ 57) จาก วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เป็น วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่