แนะนำรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์

1 เมษายน 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ยินดีต้อนรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รชนิภาส สุแก้ว สมัครธำรงไทย  อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ 

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 1080/2567 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

แกลลอรี่