ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

19 พฤศจิกายน 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข หน่วยพาราคลินิกทางสัตวแพทย์ ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการ สกสว. ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ Fundamental Fund ประจำปี 2564 พร้อมด้วย รศ.ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและ รศ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและห้องปฏิบัติการต้นแบบวัคซีนและชีวภัณฑ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อรองรับงานวิจัยขั้นสูง รวมทั้งชี้แจงนโยบายและทิศทางการสนับสนุนงบประมาณของ สกสว. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่