ต้อนรับคณาจารย์จาก Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุ่น

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมใจ เเซมเพชร ผู้ช่วยคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัทยา เเจ้งกระจ่าง อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ต้อนรับ Dr.Hiromi Kamata และ Dr.Hiroyuki Fukuchi คณาจารย์จาก Hospitality Management Program, Graduate School of Business Administration, Hitotsubashi University ประเทศญี่ปุ่น โอกาสเยือนคณะฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย และหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ สำหรับหลักสูตร Service Business Management และ หลักสูตร M.B.A วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่