ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

25 กรกฎาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ดำเนิน เต๋จ๊ะใหม่ ผู้ช่วยคณบดี รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กรและสร้างเสริมการเรียนรู้ (กิจกรรมพิเศษ) ให้การต้อนรับนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ในโอกาสที่เข้าฟังบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน และเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนการสอนในคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่