พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง Southeast Asia Designer Alliances กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22 กรกฎาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ Mr. Zhao Yang, President of Southeast Asia Designers’ Association Limited ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง Southeast Asia Designer Alliances กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักออกแบบชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเข้าสู่พื้นที่บริเวณอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า และเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมคณาจารย์และนักศึกษาในด้านการออกแบบ โดยได้จัดพิธีลงนาม ร่วมกับพิธีเปิดนิทรรศการ The 4th Guangdong - Hong Kong -Macao - Great Bay Area ASEAN International College Design & Construction Competition Asia Touring Exhibition in Thailand และ BAM FEST Talk and Network Exhibition เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ Weave Artisan Society อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แกลลอรี่