บ้านสีแสด มช. ให้การต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก School of Nursing, Columbia University, USA

10 เมษายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรม และบูรณาการพันธกิจสากล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Assistant Professor Dr. Isper Crissey และ Ms. Erica Diehl จาก School of Nursing, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการและนิเทศการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ Global Student Clinical Experiences Program ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2567

แกลลอรี่