ทีมมากะหรีด อก.มช. ออก Road Show ขายผลิตภัณฑ์ “ขนมขาไก่ผสมผงจิ้งหรีดโปรตีนสูง ในงาน FTI Expo 2022 : Shaping Future Industries for Stronger Thailand

4 กรกฎาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร #ทีมมากะหรีด ได้แก่ ภูธเนศ บุญมาเลิศ, ชลิดา พิมศรี, วนิตชญา สมบูรณ์, กมลนันท์ จิตรานุกูลกิจ และ ณัฐนิชา รัตโนทัย นำ “ขนมขาไก่ผสมผงจิ้งหรีดโปรตีนสูง” ร่วมจำหน่ายในงาน FTI EXPO 2022 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 3 กกรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่
.
ทั้งนี้ #ทีมมากะหรีด ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการออมสินยุวพัฒน์ ธนาคารออมสิน เพื่อนำจิ้งหรีดที่เพาะเลี้ยงโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านแม่ตาด ภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มาผ่านกรรมวิธีให้เป็นผงจิ้งหรีดโปรตีนสูง จากนั้นใช้เป็นส่วนผสมของขนมขาไก่เพื่อเพิ่มโปรตีนให้สูงขึ้น โดยโครงการนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
#ออมสินยุวพัฒน์
#ผงจิ้งหรีดโปรตีนสูง
แกลลอรี่