ประชุม Consortium กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565

31 พฤษภาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดการประชุม Consortium กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานที่ประชุม
แกลลอรี่