หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาฯ เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 4 (1/2562)

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการเป็นวิทยากร" ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน จำนวน 28 คน จาก 7 จังหวัดภาคเหนือ ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 4 (1/2562) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
แกลลอรี่