คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพ

22 พฤศจิกายน 2564

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับมอบโล่และใบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST) จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพ ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)" ณ ห้อง Lotus 5-7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

แกลลอรี่